اصلی
نواحی گاز رسانی و روسای نواحی
کد مطلب: 2149
تعداد بازدید: 261
1397-05-20

 

 

اهم وظایف رئیس ناحیه

 • نظارت و پيگيري بر حسن اجراي مقررات و روشهاي اداري و رعايت دستورالعملها و مصوبات شركت گاز استاني
 • مسئوليت همكاري و هماهنگي با واحد آموزش به منظور ارتقاء سطح دانش فني كاركنان و بررسي و اعلام نيازهاي آموزشي سالانه.
 • بررسي استفاده از خدمات پيمانكاري در رابطه با امور جاري تعميراتي و خدماتي ناحيه و نظارت بر تهيه و توزيع مدارك اسـتعلام و انتخاب پيمانكاران ، كنترل صورت وضعيتهاي مربوطه و تسويه حساب پيمانكاران .
 • پيش بيني بودجه هاي جاري و سرمايه اي مورد نياز و بررسي نيازهاي سالانه احداث شبكه و نصب انشعابات .
 • نظارت مستمر بر نحوه اجراي پروژه هاي عمراني توسط واحدهاي مهندسي و اجراي طرحهـا ، ارائـه پيـشنهادات اجرائـي براسـاس تجارب عملي به واحدهاي فوق الذكر به منظور انجام اصلاحات مورد نياز و همچنين نظارت بر نحوه تحويل و تحول پروژه ها .
 • پيگيـري تـأمين نيـروي انـساني براسـاس نيـاز و طبـق نمـودار سـازماني ناحيـه و اتخـاذ تـدابير لازم جهـت افـزايش رانـدمان و كارآئي كاركنان
 • انجام بازديدهاي اداري و غير مترقبه از امور تعميراتي روزمره و دوره اي و كسب اطلاع از چگونگي پيشرفت عمليات اجرائي احداث شبكه ، نصب انشعابات و تجهيزات در سطح ناحيه و مقايسه بابرنامه هاي پيش بيني شده و مصوب ناحيه .
 • مسئوليت تجهيز و آماده نگهداشتن واحدهاي بهره برداري و امداد و سركشي مداوم به منظور حصول اطمينان از حسن انجام امـور و ارائه خدمات امدادي با كيفيت مطلوب به مشتركين گاز .
 • بررسي و اقـدام جهـت رفـع نقـاط ضـع ف تأسيـسات و تجهيـزات گازرسـاني و پيگيـري لازم بمنظـور تـأمين قطعـات و كالاهـاي مورد نياز ناحيه.
 • مسئوليت نظارت برامر اشتراك پذيري واحدهاي تجاري و صنعتي و هماهنگي لازم با واحدهاي ذيربط .
 • كنتـرل و نظـارت بـر اجـراي برنامـه هـاي تعميـرات دوره اي و كلـي بـه منظـور نگهـداري و آمـاده بـ ه كـاري كليـه تأسيـسات و دستگاههاي موجود.
 • مسئوليت انجام بهينه امور مربوط به متقاضيان و پذيرش اشتراك
 • نظارت بر حسن اجراء كار بازرسان بخش خصوصي در خدمات رساني به مشتركين جزء از طريق انجام بازديدهاي ادوارينظارت كامل بر فعاليت پيمانكاران از لحاظ صحت انجام كارها و تطابق وظايف و فعاليتهـاي انجـام شـده بـا مفـاد پيمـان و انجـام اقدامات لازم درصورت مشاهده تخلف .
 • انجام ساير وظايف مرتبط با شغل كه از طرف مسئول ذيربط ارجاع ميگردد .

         نظرات

         نظری ثبت نشده است

         اضافه کردن نظر