اصلی
شرح وظایف واحد هماهنگی فروش
کد مطلب: 2153
تعداد بازدید: 227
1397-05-22

رئیس واحد: 

               آقای اصغر بهادری

تلفن تماس:

               33336903 074  داخلی 279

 

 اهم وظایف هماهنگی فروش

 • آشنائي با مقررات ، روشها و آئين نامه هاي مربوطه و حصول اطمينان از انطباق روشهاي موجود با دستورالعملها و روشها .
 • نظارت كامل بر تنظيم كليه قراردادهاي مشتركين عمده روي خطوط شهري و صنعتي .
 • نظارت كامل بر اجراي پيمانهاي منعقده و حصول اطمينان از رعايت مفاد پيمان .
 • هماهنگي فعاليتهاي فروش و خدمات مشتركين شركت با مقررات ، سيستم هاي كلي و روشهاي واصله از امور مشتركين ستاد بمنظور انجـامكارها و وحدت عمل در خدماتي كه به متقاضيان ، مشتركين و بطور كلي خدمات بعد از فروش به مصرف كنندگان ارائه ميگردد .
 • مسئول تنظيم فرم ابلاغيه مشتركين عمده شامل اطلاعات مربوط بـه بـرآورد حـداكثر مـصرف سـاعتي ، حـق اشـتراك ، گازبهـا ، آبونمـان وپيش بيني تاريخ شروع بهره برداري .
 • مسئول تنظيم و تكميل فرم خلاصه مشخصات خدمات پيمان فروش گاز طبيعي و ارسال به گازرساني بصنايع و مجتمعهاي مـسكوني بهمـراهساير مدارك مورد لزوم بعد از اخذ امضاءهاي مجاز .
 • بازديد از نواحي گازرساني وارزيابي كار مسئولين فروش و خدمات مشتركين با توجه به راندمان كار و بازده كار آنان .
 • همكاري در تنظيم برنامه هاي آموزشي و پيگيري جهت برگزاري كلاسهاي آموزشي بمنظور ارتقاء سطح دانش فني كاركنان .
 • تهيه و تنظيم گزارشات مربوط به امور مشتركين نواحي جهت هماهنگ نمودن كارهاي انجام شده و درحال انجام و مطابقت آنهـا بـا روشـها ومقررات مالي شركت .
 • تماس دائم با رؤساي نواحي گازرسانيو ستاد امور مشتركين در تهران و پاسخگوئي به نامهها و مكاتبات مربوطه .
 • نظارت تخصصي بركار و فعاليت واحدهاي فروش خدمات مشتركين و حصول اطمينان از مصرف و استفاده كليه فرماي تيپ و واصـل شـده ازامور مشتركين ستاد .
 • مطالعه و تجزيه و تحليل اثربخشي روشها و سيستمهاي موجود مشتركين ، ارزيابي آنها و عنداللزوم تدوين و تنظيم پيش نـويس روشـها و يـاسيستمهاي جديد و كارآمد براي ارائه به ستاد جهت تصويب و جايگزين كردن .
 • بررسي و مطالعه در سيستمهاي مكانيزه مشتركين و ارائه نيازها به خدمات كامپيوتري براي اعمال و اصلاح سيستمهاي موجود.
 • نظارت بر تهيه ارقام و اطلاعات مربوط به ميزان فروش گاز طبيعي و نوع و تعداد مصرف كنندگان گاز طبيعي در رابطه با فروش عمده .
 • بررسي و مطالعه درباره نحوه سيستم هاي توزيع گاز طبيعي در كشور و ارائه پيشنهادات مفيد به منظور پيشبرد و توسعه عمليات فروش .
 • سرپرستي و نظارت در مورد تهيه استعلام درخصوص امكانات ظرفيت شبكه هاي گازرساني از واحد مهندسي .
 • نظارت بر بررسي و كنترل نقشه هاي خط سير به منظور به روز نگهداري آنها و پيگيري و دريافت نقشه هاي اصلاح شده از امـور مهندسـي واجراي طرحهاي منطقه و تحويل به واحدهاي ذيربط .
 • انجام اقدامات لازم بمنظور هماهنگي با گازرساني به صنايع در رابطه با انعقاد قراردادها و نصب ايستگاه هاي مصرف كنندگان عمده .
 • انجام برنامه ريزي هاي لازم و مطالعه طرحها و برنامه هاي گازرساني استان به منظور اطـلاع از شـرايط و موقعيـت برنامـه ريـزي و پيـشرفتطرحها و پروژه ها و شرايط عملياتي بهره برداري و مشخصات خطوط شبكه ها به منظور پاسخگوئي به متقاضيان .
 • برنامه ريزي در توسعه به منظور زير پوشش قرار دادن بخشهاي عمده با توجه به بررسي هاي اقتصادي و فني .
 • انجام ساير وظايف مرتبط با شغل كه از طرف مسئول ذيربط ارجاع ميگردد .

         نظرات

         نظری ثبت نشده است

         اضافه کردن نظر